BUY

 

Personal Data Protection

Návšteva našej webovej stránky

Pri výlučne informačnom používaní našej webovej stránky, t. zn. keď sa nezaregistrujete, nerezervujete tovar online alebo keď nám osobné údaje neposkytnete iným spôsobom, môžeme získavať osobné údaje, ktoré váš prehliadač odošle do nášho servera. Na webovú analýzu a online marketing používame aj sledovacie technológie v rozsahu, ktorý je vymedzený v ďalšom texte.

Technický aspekt poskytovania webovej stránky

Keď navštívite našu webovú stránku, získavame nasledujúce údaje, ktoré technicky potrebujeme na to, aby sa vám naša webová stránka zobrazila a aby sa zabezpečila stabilita a bezpečnosť našej online ponuky:

 • IP adresa,
 • rozdiel časového pásma vzhľadom na greenwichský stredný čas (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • stav prístupu/stavový kód HTTP,
 • aktuálne prenesený objem dát,
 • webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka,
 • prehliadač,
 • operačný systém a jeho pracovná plocha,
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Právnym základom tohto získavania a spracúvania je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je poskytovanie funkčnej ponuky webovej stránky a jej systémovej bezpečnosti. Okrem toho používame predtým uvedené údaje na štatistické účely a na zlepšenie našej online ponuky, avšak spôsobom, ktorý neumožňuje priradenie ku konkrétnej osobe.

Vaša IP adresa sa po uplynutí 30 dní automaticky anonymizuje výmazom posledných 8 miest.

Súbory cookies

Naša webová stránka používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pomocou internetového prehliadača ukladajú do operačného systému počítača.

Súbory cookies používa mnoho webových stránok a serverov. Často pri tom obsahujú identifikátor tzv. Cookie-ID. Ide o jedinečný identifikátor súboru cookie a skladá sa z reťazca znakov, ktorý umožňuje priradenie webových stránok a serverov ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, do ktorého sa súbor cookie uložil. Takéto súbory cookies umožňujú odlíšenie vášho individuálneho prehliadača od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú súbory cookies. Jedinečný identifikátor Cookie-ID teda umožňuje opätovné rozpoznanie a identifikovanie určitého internetového prehliadača.

Vďaka používaniu súborov cookies dokážeme zvyšovať komfort používania služieb, čo by bez súborov cookies nebolo možné vôbec alebo len v obmedzenej miere. Súbory cookies nám teda umožňujú opakovanú identifikáciu používateľa našej internetovej stránky. Účelom tejto opakovanej identifikácie je zjednodušiť používateľom našej online ponuky jej používanie. Názorným príkladom je napr. funkcia nákupného košíka v službe „Rezervovať a vyzdvihnúť“, pri ktorej sa súbor cookie stará o to, že nákupný košík „zaznamená“ počas jednej relácie tovary, ktoré uloží do nákupného košíka, aby tento zoznam tovaru popr. aj naďalej bol k dispozícii pri ďalšej návšteve, ak nedošlo k dokončenie rezervácie.. Používanie týchto súborov cookies obmedzených na dobu 10 dní sa zakladá na článku 6, ods. 1, vete 1, písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem v tomto zmysle spočíva v poskytovaní, ako aj v optimalizácii funkčnej a prehľadnej online ponuky.

Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek zrušiť príslušným nastavením v používanom internetovom prehliadači, čím vyjadríte trvalú námietku proti ukladaniu súborov cookies. Okrem toho môžete už uložené súbory cookies vymazať pomocou internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Nezabúdajte však, že keď v internetovom prehliadači deaktivujete súbory cookies, môže sa stať, že za určitých okolností nebudete môcť využívať všetky funkcie našej ani inej online ponuky.

Z hľadiska používania špecifických súborov cookies venujte v nasledujúcom texte pozornosť predovšetkým pokynom na webovú analýzu a používanie tzv. súborov cookies tretích strán.

Webová analýza a online marketing

a) Pseudonymizované užívateľské profily

Spoločnosť ROAL group , s.r.o vytvára za účelom reklamy, prieskumu trhu a utváranie on-line ponuky pseudonymizované používateľské profily na základe Vášho používania našej webovej ponuky. Takými údajmi sú najmä charakteristické znaky pre Vašu identifikáciu ako používateľa, údaje o začiatku a konci a o rozsahu príslušného používania a údaje o telemédiách, ktorých čoby užívateľ využívate. Základom spracovanie osobných údajov je článok. 6 ods. 1 prvá veta písm. f GDPR. Vytváranie užívateľsky priateľské a atraktívne ponuky webových stránok tvoria základ oprávnených záujmov.

Nedochádza k spojeniu používateľských profilov s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Ak však napriek tomu nesúhlasíte s vytvorením pseudonymizovaného užívateľského profilu, môžete proti nemu kedykoľvek namietať. Za týmto účelom môžete kedykoľvek namietať proti reklamnému využitiu svojich osobných údajov oznámením zaslaným na kontaktné údaje uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, resp. na webových stránkach www.zeencollagen.com

b) Služby webovej analytiky

Na komplexné zvýšenie komfortu používania a zatraktívnenie našej online ponuky používame rôzne webové analytické služby. Údaje umožňujúce priradenie ku konkrétnej osobe sa v rámci webových analytických služieb spracúvajú na základe článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR, pričom prioritou nášho oprávneného záujmu je zaistenie komfortu používania a atraktivity ponuky webovej stránky. Pri používaní súborov cookies na predtým uvedené účely dodržiavame aj koncept vyjadrenia súhlasu (článok 6, ods. 1, veta 1, písm. a) GDPR), a to prostredníctvom „Bannera cookie“.

Sociálne médiá

Aby sme zostali v kontakte s našimi zákazníkmi, a mohli s nimi komunikovať a prezentovať spoločnosť ROAL Group, s.r.o, sme prítomní v nižšie uvedených sociálnych médiách.

Pri návšteve príslušných webov sociálnych médií môže prevádzkovateľ sociálnych médií, ako napr. Facebook alebo Google, spracúvať osobné údaje používateľov mimo územia Európskej únie. V týchto krajinách sa slovenské, resp. európske právo na ochranu osobných údajov všeobecne neuplatní a presadzovanie vašich práv môže byť preto ťažšie. Ak je poskytovateľ z USA certifikovaný pre tzv. dohodu Privacy-Shield (ide o časť bilaterálnej dohody medzi USA a EÚ), zaviazal sa dodržiavať štandardy ochrany osobných údajov v EÚ. Do zoznamu certifikovaných subjektov je možné nazrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list.

Osobné údaje návštevníkov sociálnych médií sa spravidla spracúvajú na účely prieskumu trhu a na reklamné účely. Na základe navštívených obsahov môžu byť vyhotovené používateľské profily, ktoré je možné opäť použiť na inzerciu v rámci sociálnych médií aj mimo nich. Tento postup spravidla umožňujú súbory cookie, ktoré sa ukladajú do počítača používateľov. Osobné údaje používateľov sociálnych médií môžu byť poskytovateľom ukladané taktiež inak, predovšetkým ak sú títo používatelia registrovaní a prihlásení na sociálnych médiách.

Spracúvanie osobných údajov používateľov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f. GDPR. Ako spoločnosť aktívne prítomná v sociálnych médiách máme oprávnený záujem na efektívnom informovaní používateľov a na komunikácii s nimi. Ak používateľ – napríklad kliknutím na zaškrtávacie okienko – prejaví súhlas so spracúvaním osobných údajov, je toto konanie právnym základom pre spracúvanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov v danom sociálnom médiu a možnostiach, ako môžete prejaviť nesúhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (opt-out), získate na nižšie uvedených odkazoch, ktoré informujú o prevádzkovateľoch danej sociálnej siete.

Ak je to možné, smerujte žiadosť o informácie a uplatnenie iných práv používateľa priamo na prevádzkovateľov sociálneho média, pretože len tí majú prístup k všetkým osobným údajom používateľov a môžu poskytnúť požadované informácie alebo prijať opatrenia.

– Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/ nastavenie pre zobrazenie reklamy/opt-out: https://www.facebook.com/settings.

– Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy, opt-out:https://adssettings.google.com/authenticated.

REKLAMÁCIA

Osobné údaje poskytnuté v rámci reklamácie tovaru budeme spracovávať iba za účelom spracovania tejto reklamácie, tzn. za účelom splnenia našich zákonných práv a povinností v reklamačnom konaní. Právnym základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1, prvá veta, písm. c GDPR. Na účely vybavenia reklamácie môžeme podľa potreby poskytnúť tieto údaje tretiemu subjektu, napr. odbornému servisu (tiež na účely odborného posúdenia) alebo prepravnej spoločnosti.

Možnosti kontaktov

Na našich webových stránkach Vám ponúkame rôzne možnosti, ako nás môžete kontaktovať a zasielať nám správy. Kontaktovanie je možné najmä telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom určeného kontaktného formulára. V prípade zodpovedajúceho nadviazanie kontaktu uložíme a spracujeme oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, popr. meno a telefónne číslo) a Vašu požiadavku na účely odpovede Vašich otázok.

Právny základ tvorí článok. 6 ods. 1 písm. b a f GDPR. Naše oprávnené záujmy spočívajú v efektívnom a štruktúrovanom zhromažďovanie a spracovanie požiadaviek zákazníkov a v zabezpečenie kvality. Získané údaje vymažeme, ako náhle uloženie na uvedené účely už nebude nutné, napr. po úplnom vybavenie požiadavky zákazníka, alebo obmedzíme spracovanie, ak budú existovať zákonné archivačné povinnosti.

Práva dotknutých osôb

Radi by sme Vás informovali o Vašich právach ako “dotknuté osoby” vyplývajúcich z GDPR. Podľa GDPR máte ohľadom svojich osobných údajov najmä nasledujúce práva:

 • právo na prístup k údajom (článok 15, ods. 1, 2 GDPR, resp. § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)),
  • právo na opravu (článok 16 GDPR resp. § 22 Zákona), resp. vymazanie (článok 17 GDPR, resp. § 23 Zákona),

Dodatočne sme pre vás pripravili nasledujúce zhrnutie hlavných bodov práv dotknutých osôb podľa GDPR, pričom tieto informácie nemusia byť úplné, ale majú iba opísať základné rysy práv dotknutých osôb podľa GDPR:

 • Právo na prístup k údajom (vrátane práva na potvrdenie a práv na poskytnutie údajov) 
  Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
  • účely spracúvania,

Osobitné pokyny pre práva na vznesenie námietky podľa článku 21, ods. 1, 2 GDPR

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie protispracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak podáte námietku, vaše osobné údaje sa prestanú spracúvať, nie však v prípade, keď spoločnosť  preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov na prevádzkovanie priamej reklamy máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely takejto reklamy; platí to aj pre profilovanie, keď je spojené s takouto priamou reklamou.

Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše údaje pre tieto účely spracovávané (realizujeme spravidla pomocou tzv. “Blacklistingu”).

Kontakt

Ak chcete uplatniť práva dotknutej osoby alebo máte všeobecné otázky o ochrane údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať:

 • ROAL Group, s.r.o,
  • Ružová 744/6, 949 01 Nitra, Slovakia