KOUPIT

 

Ochrana osobních údajů

Návštěva naší webové stránky

Při výlučně informačním používání naší webové stránky, t. zn. když se nezaregistrujete, nerezervujete zboží online nebo když nám osobní údaje neposkytnete jiným způsobem, můžeme získávat osobní údaje, které váš prohlížeč odešle do našeho serveru. Na webovou analýzu a online marketing používáme i sledovací technologie v rozsahu, který je vymezen v dalším textu.
Technický aspekt poskytování webové stránky
Když navštívíte naši webovou stránku, získáváme následující údaje, které technicky potřebujeme na to, aby se vám naše webová stránka zobrazila a aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost naší online nabídky:

 • IP adresa,
 • rozdíl časového pásma vzhledem k greenwichskému střednímu času (GMT),
 • obsah požadavky (konkrétní stránka),
 • stav přístupu / stavový kód HTTP,
 • aktuální přenesený objem dat,
 • webová stránka, ze které přichází požadavek,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho pracovní plocha,
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Právním základem tohoto získávání a zpracování je článek 6, odst. 1, věta 1, písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytování funkční nabídky webové stránky a její systémové bezpečnosti. Kromě toho používáme předtím uvedené údaje pro statistické účely a na zlepšení naší online nabídky, ovšem způsobem, který neumožňuje přiřazení ke konkrétní osobě.
Vaše IP adresa se po uplynutí 30 dnů automaticky anonymizuje výmazem posledních 8 míst.

Soubory cookies

Naše webová stránka používá cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se pomocí internetového prohlížeče ukládají do operačního systému počítače.
Soubory cookies používá mnoho webových stránek a serverů. Často při tom obsahují identifikátor tzv. Cookie-ID. Jde o jedinečný identifikátor souboru cookie a skládá se z řetězce znaků, který umožňuje přiřazení webových stránek a serverů ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, do kterého se soubor cookie uložil. Takové cookies umožňují odlišení vašeho individuálního prohlížeče od jiných internetových prohlížečů, které obsahují soubory cookies. Jedinečný identifikátor Cookie-ID tedy umožňuje opětovné rozpoznání a identifikaci určitého internetového prohlížeče.
Díky používání souborů cookies dokážeme zvyšovat komfort používání služeb, což by bez souborů cookies nebylo možné vůbec nebo jen v omezené míře. Soubory cookies nám tedy umožňují opakovanou identifikaci uživatele naší internetové stránky. Účelem této opakované identifikace je zjednodušit uživatelům naší online nabídky její používání. Názorným příkladem je např. funkce nákupního košíku v službě “Rezervovat a vyzvednout”, při níž se soubor cookie stará o to, že nákupní košík “zaznamená” během jedné relace zboží, které uloží do nákupního košíku, aby tento seznam zboží popř. i nadále byl k dispozici při příští návštěvě, pokud nedošlo k dokončení rezervace .. Používání těchto souborů cookies omezených na dobu 10 dní se zakládá na článku 6, odst. 1, větě 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem v tomto smyslu spočívá v poskytování, jakož i v optimalizaci funkční a přehledné online nabídky.
Ukládání souborů cookies můžete kdykoli zrušit příslušným nastavením v používaném internetovém prohlížeči, čímž vyjádříte trvalou námitky proti ukládání souborů cookies. Kromě toho můžete již uložené cookies vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Nezapomínejte však, že když v internetovém prohlížeči deaktivujete soubory cookies, může se stát, že za určitých okolností nebudete moci využívat všechny funkce naší ani jiné online nabídky.
Z hlediska využívání specifických souborů cookies věnujte v následujícím textu pozornost především pokynům na webovou analýzu a používání tzv. souborů cookies třetích stran.

Webová analýza a online marketing

a) Pseudonymizované uživatelské profily
Společnost ROAL group, s.r.o vytváří za účelem reklamy, průzkumu trhu a utváření on-line nabídky pseudonymizované uživatelské profily na základě Vašeho užívání naší webové nabídky. Takovými údaji jsou zejména charakteristické znaky pro Vaši identifikaci jako uživatele, údaje o začátku a konci a o rozsahu příslušného použití a údaje o telemédiách, jejichž coby uživatel využíváte. Základem zpracování osobních údajů je článek. 6 odst. 1 první věta písm. f GDPR. Vytváření uživatelsky přátelské a atraktivní nabídky webových stránek tvoří základ oprávněných zájmů.
Nedochází ke spojení uživatelských profilů s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Pokud však přesto nesouhlasíte s vytvořením pseudonymizovaného uživatelského profilu, můžete proti němu kdykoliv namítat. Za tímto účelem lze kdykoliv namítat proti reklamnímu využití svých osobních údajů oznámením zaslaným na kontaktní údaje uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, resp. na webových stránkách www.zeencollagen.com
b) Služby webové analytiky
Na komplexní zvýšení komfortu užívání a zatraktivnění naší online nabídky používáme různé webové analytické služby. Údaje umožňující přiřazení ke konkrétní osobě se v rámci webových analytických služeb zpracovávají na základě článku 6, odst. 1, věty 1, písm. f) GDPR, přičemž prioritou našeho oprávněného zájmu je zajištění komfortu používání a atraktivity nabídky webové stránky. Při používání cookies na dříve uvedené účely dodržujeme i koncept vyjádření souhlasu (článek 6, odst. 1, věta 1, písm. A) GDPR), a to prostřednictvím “Bannera cookie”.

Sociální média

Abychom zůstali v kontaktu s našimi zákazníky, a mohli s nimi komunikovat a prezentovat společnost ROAL Group, s.r.o, jsme přítomni v níže uvedených sociálních médiích.
Při návštěvě příslušných webů sociálních médií může provozovatel sociálních médií, jako např. Facebook nebo Google, zpracovávat osobní údaje uživatelů mimo území Evropské unie. V těchto zemích se slovenské, resp. evropské právo na ochranu osobních údajů obecně neuplatní a prosazování vašich práv může být proto těžší. Pokud je poskytovatel z USA certifikovaný pro tzv. dohodu Privacy-Shield (jde o část bilaterální dohody mezi USA a EU), zavázal se dodržovat standardy ochrany osobních údajů v EU. Do seznamu certifikovaných subjektů lze nahlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.
Osobní údaje návštěvníků sociálních médií se zpravidla zpracovávají pro účely průzkumu trhu a pro reklamní účely. Na základě navštívených obsahů mohou být vyhotoveny uživatelské profily, které lze opět použít na inzerci v rámci sociálních médií i mimo ně. Tento postup zpravidla umožňují cookies, které se ukládají do počítače uživatele. Osobní údaje uživatelů sociálních médií mohou být poskytovatelem ukládány také jinak, především pokud jsou tito uživatelé registrovaní a přihlášení na sociálních médiích.
Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. Jako společnost aktivně přítomna v sociálních médiích máme oprávněný zájem na efektivním informováni uživatelů a na komunikaci s nimi. Pokud uživatel – například kliknutím na zaškrtávací okénko – projeví souhlas se zpracováním osobních údajů, je toto řízení právním základem pro zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
Další informace o zpracování osobních údajů v daném sociálním médiu a možnostech, jak můžete projevit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů (opt-out), získáte na níže uvedených odkazech, které informují o provozovatelích dané sociální sítě.
Pokud je to možné, směřujte žádost o informace a uplatnění jiných práv uživatele přímo na provozovatele sociálního média, protože jen ti mají přístup ke všem osobním údajům uživatelů a mohou poskytnout požadované informace nebo přijmout opatření.
– Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/ nastavení pro zobrazení reklamy / opt-out : https://www.facebook.com/settings.
– Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https: //adssettings.google. com / authenticated.

REKLAMACE

Osobní údaje poskytnuté v rámci reklamace zboží budeme zpracovávat pouze za účelem zpracování této reklamace, tzn. za účelem splnění našich zákonných práv a povinností v reklamačním řízení. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 první věta, písm. c GDPR. Pro účely vyřízení reklamace můžeme podle potřeby poskytnout tyto údaje třetímu subjektu, např. odbornému servisu (také pro účely odborného posouzení) nebo přepravní společnosti.

Možnosti kontaktů

Na našich webových stránkách Vám nabízíme různé možnosti, jak nás můžete kontaktovat a zasílat nám zprávy. Kontaktování je možné zejména telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím určeného kontaktního formuláře. V případě odpovídajícího navázání kontaktu uložíme a zpracujeme oznámené údaje (Vaši e-mailovou adresu, popř. Jméno a telefonní číslo) a Váš požadavek pro účely odpovědi Vašich otázek.
Právní základ tvoří článek. 6 odst. 1 písm. b a f GDPR. Naše oprávněné zájmy spočívají v efektivním a strukturovaném shromažďování a zpracování požadavků zákazníků a v zajištění kvality. Získané údaje vymažeme, jakmile uložení na uvedené účely již nebude nutné, např. po úplném vyřízení požadavku zákazníka, nebo omezíme zpracování, pokud budou existovat zákonné archivační povinnosti.

Práva dotčených osob

Rádi bychom Vás informovali o Vašich právech jako “dotčené osoby” vyplývajících z GDPR. Podle GDPR máte ohledně svých osobních údajů zejména následující práva:

 • právo na přístup k údajům (článek 15, odst. 1, 2 GDPR, resp. § 21 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochraně osobních údajů ( “Zákon”)),
 • právo na opravu (článek 16 GDPR resp. § 22 Zákona), resp. vymazání (článek 17 GDPR, resp. § 23 Zákona),
 • právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR, resp. § 24 Zákona),
 • právo na přenositelnost údajů (článek 19, GDPR, resp. § 26 Zákona),
 • právo namítat proti zpracování (článek 21 GDPR, resp. § 27 Zákona),
 • právo na odvolání souhlasu (článek 7, odst. 3 GDPR, resp. § 14 odst. 3 Zákona),
 • právo podat stížnost orgánu dozoru (článek 77 GDPR), resp. právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100 Zákona.

Dodatečně jsme pro vás připravili následující shrnutí hlavních bodů práv dotčených osob podle GDPR, přičemž tyto informace nemusí být úplné, ale mají pouze popsat základní rysy práv dotčených osob podle GDPR:

Právo na přístup k údajům (včetně práva na potvrzení a práv na poskytnutí údajů)
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace,
 • pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro její určení,
 • existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva
 • namítat proti takovému zpracování,
 • právo podat stížnost orgánu dozoru,
 • pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj,
 • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1 a 4 GDPR a v těchto případech alespoň smysluplné informace o
 • použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro dotčenou osobu,
 • pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci, dotyčná osoba má právo být informována o přiměřených zárukách podle článku 46 GDPR týkajících se přenosu.

Právo na opravu
Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.
Právo na omezení zpracování
Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:

 • dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracování je protizákonné a dotyčná osoba zpochybňuje výmazu osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
 • provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků nebo
 • dotyčná osoba zpochybnila zpracování podle článku 21 odst. 1, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

Právo na vymazání
Dotyčná osoba má principiálně a s výhradou zákonem upravené nezbytnosti zpracování údajů (v souvislosti s výjimkou viz článek 17 odst. 3 GDPR) právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávány.
  Dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování.
 • Dotyčná osoba zpochybňuje zpracování podle článku 21 odst. 1 GDPR a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů odmítá zpracování podle článku 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje zpracovány nezákonně.
 • Osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá.
 • Osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž její provozovatel, kterému se tyto osobní údaje poskytli, bránil, pokud se zpracování zakládá na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.
Dotyčná osoba má při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.
Právo na odvolání souhlasu
Dotyčná osoba má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
Právo podat stížnost orgánu dozoru
Každá dotčená osoba má právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s tímto nařízením.
Kontrolním orgánem pro ochranu údajů je pro společnost ROAL Group, s.r.o.: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

Osobitní pokyny pro práva na vznesení námitky podle článku 21, odst. 1, 2 GDPR
Dotyčná osoba má právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti spracúvání osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR včetně namítat proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Pokud podáte námitku, vaše osobní údaje se přestanou zpracovávat, nikoli však v případě, kdy společnost prokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
Při zpracovávání osobních údajů na provozování přímé reklamy máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takové reklamy; platí to i pro profilování, když je spojeno s takovou přímou reklamou.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše údaje pro tyto účely zpracovávány (realizujeme zpravidla pomocí tzv. “Blacklisting”).

Kontakt

Chcete-li uplatnit práva dotčené osoby nebo máte obecné otázky o ochraně údajů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat:

 • ROAL Group, s.r.o,
 • Ružová 744/6, 949 01 Nitra, Slovakia
 • Zapsaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.23960/N
 • e-mail: info@zeencollagen.com
 • telefón: +421 945 447 73.